Мисия на неправителствената организация

Създаване и изграждане на модерно и сигурно бъдеще за новите поколения на Република България.

Цели на организацията

Сдружение 'СТАРС' – Монтана е неправителствена организация, регистрирана по ЗЮЛНЦ за изпълняване на общественополезна дейност. В екипа на организацията са включени предимно млади роми с висше образование, експерти в различни сфери – образование, право, икономика, педагогика. 
 
В по-голямата си част, дейностите на организацията са доброволчески, тъй като членовете на екипа работят в различни институции, според своята експертиза и отделно от това се включват в дейностите на сдружението, с цел да помогнат за развитието и усъвършенстването на ромската общност от Монтана.  
 
Целите на сдружение 'СТАРС' включват още развитие на духовните ценности и утвърждаване на гражданското общество; подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на групи в неравностойно положение (жени и деца в риск, бежанци, етнически малцинства); осигуряване на заетост и повишаване на професионалното равнище на гражданите и др.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info